PRIVACY VERKLARING

De Afscheidsdichter, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.Afscheidsdichter.nl

IJsselstraat 123

3812 EK, Amersfoort
+31 (0) 650640459

info@deafscheidsdichter.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Afscheidsdichter, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telecomgegevens
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Afscheidsdichter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De administratieve en financiële afhandeling van onze geleverde diensten. 
  • Contact onderhouden met de klant en informeren van nieuwe producten en diensten. 

De grondslag voor de verwerking van hiervoor genoemde persoonsgegevens is de dienstverleningsovereenkomst tussen De Afscheidsdichter en de opdrachtgever. 

Wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken

De Afscheidsdichter verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Afscheidsdichter) tussen zit. De Afscheidsdichter gebruikt computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Afscheidsdichter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen na afronding van de geleverde diensten voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) Klanten  > Dossiers > Bewaartermijn > 15 jaar (NAW, contact, telecom, geslacht, geb.datum)                       

(Categorie) Financieel > Factuurgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar (conform wettelijke eis)

Persoonsgegevens die wij delen met derden

De Afscheidsdichter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, met jouw goedkeuring of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens die jij wilt inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Afscheidsdichter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@werkplaatsvandeverbeelding.nl.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Afscheidsdichter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Afscheidsdichter de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen afgeschermd via Een-factor-authenticatie en een back-up om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@werkplaatsvandeverbeelding.nl

 en de opdrachtgever. 

Wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken

De Afscheidsdichter verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Afscheidsdichter) tussen zit. De Afscheidsdichter gebruikt computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Afscheidsdichter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen na afronding van de geleverde diensten voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) Klanten  > Dossiers > Bewaartermijn > 15 jaar (NAW, contact, telecom, geslacht, geb.datum)                       

(Categorie) Financieel > Factuurgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar (conform wettelijke eis)

Persoonsgegevens die wij delen met derden

De Afscheidsdichter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, met jouw goedkeuring of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens die jij wilt inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Afscheidsdichter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@werkplaatsvandeverbeelding.nl.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Afscheidsdichter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Afscheidsdichter de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen afgeschermd via Een-factor-authenticatie en een back-up om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@afscheidsdichter.nl .